תפילה להפקד בבנים

1939 הורדותגודל 77Kהוכנס בי"ג ניסן התשס"ט
הכותל המערבי.
צילום: בבא קמא.

התפילה הועתקה מאיגרת קודש ששלח הרב המקובל ר' משה בן נחמן (הרמב"ן) זצוק"ל זיע"א לתלמידו (1).

עדיף לומר את התפילה 3 פעמים ביום, ע"י שני בני הזוג, עד ארבעים יום מהפקידה בהריון.
מובא בספר תנא דבי אליהו (פרק ח"י): פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום, ומצאני אדם אחד ואמר לי, רבי, מפני מה בעלי בתים של ישראל נעצרים על הבנים מהיות להם בנים? אמרתי לו, בני, מפני שהקב"ה אוהב אותם אהבה גמורה ושמח בהם ובתפלתם, לפיכך מצרפם, כדי שירבו רחמים על בנים (2).

רבי משה לייב שפירא זצוק"ל הציע לזוג נשוי ללא ילדים (שניסו הכול) לומר את תפילת חנה (3) בהר הזיתים בירושלים (בסמוך לקברי הצדיקים, מול מקום המקדש) בערב ראש השנה ויתמידו לומר בכול ערב ראש השנה גם לאחר שיפקדו בילדים ואכן הסגולה פעלה והזוג נפקד בילדים (4).

וכן מובא בשולחן ערוך הלכות ראש השנה (משנה ברורה): ויש מקומות נוהגין ללכת בערב ראש השנה לבית הקברות ולהרבות שם בתחינות, דבית הקברות הוא מקום מנוחת הצדיקים ומתוך כך הוא מקום קדוש וטהור והתפלה נתקבלה יותר. להלן סגולות המופיעות בספרי הקדמונים: סגולה בדוקה ומנוסה להפקד בבנים - לקיים מצוות שילוח הקן (5).

להזהר ולהזהיר מאוד בתוספת שבת – בערב שבת ובמוצאי שבת (ספר סגולות ישראל).

לימוד בקביעות בספר "אור החיים" לרבנו חיים בן עטר זצוק"ל זיע"א מסוגל לפקידה.

שינוי השם לאשה באופן שיתוסף האות ה (המורה על התרחבות) לשם האם, בדוק ומנוסה לפקידה לדוגמא: מ-טלי ל-טליה.

עפ"י ספר המדות, ערך בנים (חלקי): (6) צניעות שבאשה מזכה לה לבנים (ראה תלמוד בבלי מגילה י).

מה יעשה אדם ויהיה לו בנים זכרים ישא אשה ההוגנת לו ויקדש את עצמו בשעת התשמיש ויבקש ממי שהבנים שלו (ראה נדה עא).

כל הרודף צדקה זוכה לבנים בעלי עושר בעלי חכמה בעלי אגדה (בבא בתרא ט:).

מכון פוע"ה מתמחה במתן ייעוץ, הכוונה וסיוע לזוגות להם בעיות בגניקולוגיה ופוריות השרות ללא תשלום טל : 1800-07-11-11. הערות:

1. האיגרת מתארת בן היתר את השפעת המאכלים בטרם קיום התשמיש וכן את כח המחשבה המתלבשת בזמן החיבור על הוולד, וכן מבואר בספר התניא (חסידות מבוארת) פרקים ב, ז.
2. ראה ספר בראשית פרקים יא, כה, כט, וספר שמואל א פרק א.
3. תפילת חנה מופיעה בספר שמואל א פרק ב.
4. הסיפור במלואו פורסם גם באתר צעירי חב"ד ב-כ"ו אלול תשס"ח (26/9/08).
5. עפ"י מדרש תנחומא פרשת כי תצא – אולם יש ללמוד את כל ההלכות הקשורות בזה בכדי לא לעבור על צער בעלי חיים, ניתן לשמוע את הרצאתו של הרב משה ארמוני באתרו המסבירה את חשיבות מצוות שילוח הקן .
6. ספר המדות נכתב ע"י ר' נחמן מברסלב זצוק"ל- ספר האוגד עצות וסגולות לחיים.