תפילה ללידה קלה

4080 הורדותגודל 38Kהוכנס בי"ז אלול התשס"ח
הכותל המערבי.
צילום: בבא קמא.

תפילה זו עבור אישה בהריון (כאשר מופיע פב"פ יש להזכיר את שם האישה ושם אימא).

להלן סגולות ועצות מספרים קדמונים:
שנו חכמים שלשה שותפין יש באדם הקב''ה ואביו ואמו, אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וצפרנים ומוח שבראשו ולובן שבעין, אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעין, והקב''ה נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל (1) וכן מובא בספרות הקבלה כי בשלושת הימים הראשונים של ההריון מושפע לעובר נשמה המאירה אותו ומאפשרת את התפתחותו (2).
העובר במעי אימו מושפע רבות מאופן מחשבותיה, דיבורה ומעשיה של אימו ובכך במידה מסוימת קובעת היא את נטיותיו ותכונות אופיו.
אישה הרה המריחה תבשיל ומרגישה צורך לאוכלו – מכוון שהעובר קלט את הריח באמצעותה והוא מתאוה – חובה להאכילה (3).
מעוברות ומניקות טוב שימנעו מאכילת דברים חריפים (כגון:בצל, שום וכד') וירבו באכילת דברי מתיקה ובפרט חשוב להקפיד על מאכלים כשרים (4).
אמרו רבותינו זכרונם לברכה שלשה חדשים הראשונים (להריון) תשמיש קשה לאשה וקשה לולד, אמצעיים קשה לאשה ויפה לולד, אחרונים יפה לאשה ויפה לולד, שמתוך כך יצא מלובן ומזורז(5). אישה בהריון לא טוב שתיכנס לבית העלמין כלל (פרט לקבר צדיק הטמון במקום ניפרד כמו רשב"י, ר' יהודה בר עלאי זצוק"ל זיע"א).
טוב תעשה האישה באם לא תבלוט בלבושיה ולא תמשוך תשומת לב ובכך תישמר מעין הרע (6).
סגולה ללידה קלה ולהסרת אנרגיות שליליות – בתחילת החודש התשיעי תטבול האישה במקווה כשר ללא ברכה (7) וכן תקיים מצוות הפרשת חלה, ובמידה ולא נבדקו המזוזות בבית יש לבודקם.

סגולה ללידה קלה, לאחר הושענה רבה, תחזיק בידה אתרוג כשר (אשר קיימו באתרוג את מצוות הנענועים וההקפות) ובטרם נגיסת פיטם האתרוג תאמר:
רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם בִּגְלַל חַוַה שְאַכְלָה מְעֵץ הָדַעַת שְהַיָה אֵתְרוֹג גַרָם אוֹתוֹ חֵטְא מִיתָה בָּעוֹלָם וְצַעָר הָעִיבּוּר וְהַלֵידַה,רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם כּמוֹ שְלאׁ נַגָסְתִּי מְאֵתְּרוֹג זֶה בְּשִבְעַת יְמֵי הַחָג שְעַבְרוּ, כַּךְ לאׁ הַיִיתִי אוֹכֵלֵת מֶעֶץ הַדָעַת וְלׁא הֲיִיתִי עוֹבֵרֶת עֳל צִיווּי שֵצִיוָה הַקַב"ה לְאַדָם וְחַוָה לאׁ לְאֵכוֹל מְפְּרִי עֶץ הָדַעָת וְהַיוֹם שְנַגְסְתִי אֵין בֲּזֵה אִיסוּר כּי אֵין בּוֹ מִצְוַה אָנַא תְּקַבֵּל בְּרַצוֹן אֵת תְּפִילַתִי וְאֵת תְחִינַתִי שֵלאׁ אֵנַזֶק מְלֵידַה זוֹ וְתוֹשִיעֵנִי לִילֵד בְּנַחַת וּבְלִי צַעָר וְלאׁ יִהְיֶה לִי וְלאׁ לְוָלְדִי שוּם נֶזֵק, כִּי אַתָה הַאֵל הַמוֹשִיעַ ולִישׁוּעָתְךָ קִוִּינוּ כָּל הַיּוֹם. בָּרוּךְ הַאֵל הַמוֹשִיעַ.

סגולה ללידה קלה כאשר האשה נמצאת בחדר לידה, יקרא בעלה את כל ספר יונה (הרב מרדכי אליהו זצ"ל זיע"א).
תהליך ההריון, יום הלידה ושעת הלידה משפעים על מזלו של הוולד ובמידה מסוימת על תכונות נפשו (8) לכן טוב להתפלל על הוולד בטרם הלידה כי לאחר הלידה ע"י זכות גדול משתנה המזל.
טוב לתת צדקה לזכות ולשלום הוולד בכול מהלך ההריון(9). פתיחת היכל בית הכנסת ע"י הבעל מסוגל לגרום לידה קלה לאשתו (10).

הערות:
1. תלמוד בבלי מסכת נדה דף לא, זוהר בראשית, ובאריכות בספר הדן בהריון ולידה – אם הבנים שמחה.
2. ראה ספרו של הרב זמיר כהן – המהפך, המסביר בהרחבה על התפתחות העובר והשפעת הסביבה עליו.
3. ראה משנה מסכת יומא ח, ה.
4. בקהלת רבה פרק ז מובא כי סיבת קלקולו ר"ל של אלישע בן אבויה בגלל אימו, כאשר היתה מעוברת בו אכלה מאכלים שאינם כשרים.
5. תלמוד בבלי מסכת נדה דף לא, וכן במסכת קידושין דף עג:
6. יש לחוש לעין הרע ולכן גם אין לספר על ההריון לפחות עד תום החודש השני.
7. ספר רפאל המלאך בשם ספר הזכירה.
8. ראה באריכות תלמוד בבלי מסכת שבת דף קנו וכן מומלץ מאוד לשמוע את הרצאותיו המחכימות של הרב יוסף צבי בן פורת באתרו אמונה (הרצאות בנושאים מגוונים כגון:מזל, שם האדם, תכונות הנפש, חלומות, אסטרולוגיה, פסיכולוגיה, תקשורת במשפחה, הסתגלות למצבים, חינוך ועוד).
9. האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה בן העוה''ב הרי זה צדיק גמור (פסחים ח), לכן טוב לתת צדקה בימי החול לקופת הצדקה ובטרם נתינת הצדקה יש לומר במפורשות כי זכות המצווה תעמוד לוולד לדוגמא: הרני נותן צדקה זאת לזכות אורה בת אסתר ולוולד הנמצא בבטנה – יהי רצון שזכות הצדקה תעמוד להם ויהי הוולד זרע ברך ה', זרע קודש בר קיימא, ויצא לאוויר העולם ביום טוב ובשעה טובה ובמזל טוב לחיים טובים ארוכים ולשלום אמן.
10. מובא בספר רפאל המלאך: לאחר פתיחת ההיכל על הבעל לומר: כשם שפתחתי את היכל הקודש ללא קושי כך תלד אשתי ללא קושי, זרע קודש בר קיימא לחיים טובים ארוכים ולשלום אמן.