• "תנם לאבא ולאביך" - שיטת התוס' רי"ד

  îàú הרב חיים כץú÷öéø: רש"י כותב שמתקדשת מדין שליחות תוס' רי"ד מקשה עליו ששליחות צריכה מינוי ומסביר שכאילו נתן בידה, וגם ב"תנם ע"ג סלע" יעבוד באותה צורה, הסבר איך זה עובד, הדברי אמת מסביר שזה יעבוד רק כשבאמת יגיע אליה הכסף. עוד הסבר ע"פ הקצות וביאור רש"יìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 60 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 18/07/2024 | י"ב תמוז התשפ"ד
 • המעמד בהר הכרמל

  îàú הרב עידו יעקוביú÷öéø: כיצד אליהו מנסה להבהיר לעם שאי אפשר לפסוח על שני הסעיפים. מה מטרת המעמד בהר הכרמל? כיצד אליהו מצליח להביא את העם למדרגה המיוחדת של המעמד? מה המשמעות של המדרגה הזו וכיצד היא קשורה למעמד הר סיני? אליהו במעמד הזה בא ללמד שאין לאומיות בלי קריאה בשם ה' של כלל ישראל.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 38 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  13:00 | 17/07/2024 | י"א תמוז התשפ"ד
 • מה אתונו של בלעם מלמדת אותו

  îàú הרב מאיר גולדויכטú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 4 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  13:00 | 17/07/2024 | י"א תמוז התשפ"ד
 • האור והקושי בדרך לגאולה

  îàú הרב שמואל אליהוú÷öéø: אם הקדושה עולה ו"הסטרא אחרא נחלש כוחה" – למה יש כפירה בעולם. למה יש את החמאס והחיזבאללה? כי יודעת הקליפה שהיא הולכת להיעלם מהעולם, לכן היא מתאמצת להילחם כנגד הקדושה בכוחה האחרון. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 60 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  13:00 | 17/07/2024 | י"א תמוז התשפ"ד
 • למרות הירידה - תמיד יש ניצוץ אלוקי בישראל

  îàú הרב הראל כהןú÷öéø: בעקבות העוונות, עם ישראל ירד, והתרחקה האידאה הלאומית מהאלוקית מרחק רב כ"כ - עד שכבר לא יכלה כל עין בשר להכיר בכלל את הרושם של האידאה האלוקית, על האידאה הלאומית הפרועה. וזה מה שגרם לנביא הושע לומר לקב"ה, בעקבות המצב זה: "העבירם באומה אחרת". אולם, במקום נסתר בעומק הנשמה של ישראל - יש ניצוץ אלוקי, שמוכרח לעורר את התכונה האלוקית, שהיא הטבעית לישראל.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 30 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  13:00 | 17/07/2024 | י"א תמוז התשפ"ד
 • עם לבדד ישכון

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 0 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 17/07/2024 | י"א תמוז התשפ"ד
 • הגיעה העת

  îàú הרב יצחק חי זאגאú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 45 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 17/07/2024 | י"א תמוז התשפ"ד
 • דבקות בתורה

  îàú הרב אליהו בריןú÷öéø: התורה היא שורש ומקור העולם. על ידי העיסוק בתורה משפיעים חיים לעולם, עד כדי שאפשר לזכות לחידושים אמתיים. הדבקות היא שילמד רק לשם מעלת התורה והחיבור אליה, שיזכה שהדברים יהיו שמחים כנתינתם מסיני. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 40 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 16/07/2024 | י' תמוז התשפ"ד
 • בבא בתרא דף כ"א

  îàú הרב אלי סטפנסקיú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 56 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 16/07/2024 | י' תמוז התשפ"ד
 • מהלך פרקי הגאולה ומעלתו העליונה של המשיח

  îàú הרב בן ציון אוריאלú÷öéø: תחילה סקרנו בשיעור את מהלך פרקי הגאולה בספר נצח ישראל (כו-סג), ןאת המשך תוכנית הלימוד שלנו במסגרת זו. (את סדר פרקי הגאולה הבנו, שמהלכם הוא כדלהלן: כו-לא: סיבות הגאולה לב-לט: תהליכה המורכבים מ-נו: שלימות הגאולה על כלל ענייניה נז-ס: המקור בתורה לגאולה בפרשת בלעם סא-סג: חתימה בשלימות העולם המוחלטת שבשלימות הגאולה), אחר, למדנו את עיקרי פרקים מ-מא המלמדים על מעלתו העליונה התכליתית, הנבדלת והכוללת כול המעלות של המשיח, ועל גילוי מלכות ה' במלכותו.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 54 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  11:00 | 15/07/2024 | ט' תמוז התשפ"ד
 • בבא בתרא דף כ'

  îàú הרב אלי סטפנסקיú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 49 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  23:00 | 14/07/2024 | ח' תמוז התשפ"ד
 • שלא לחלל את ה'

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: כאשר אנשים מוציאים לעז כדאי לנצל את זה כדי למצוא כיצד לתקן את דרכינו שלא יתחלל שם שמים ולא להתעסק רק במחאה על חילול ה'ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 25 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 14/07/2024 | ח' תמוז התשפ"ד
 • קניין דרבנן מועיל לדאורייתא?

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: האם קניין דרבנן מועיל בדאורייתא? האם חתן יכול לקדש בטבעת שמשך ולא שילם כסף? לפי הר"נ והבית יוסף מועיל, לפי רבנו ירוחם והמחנה אפרים אינו מועיל. מה הסברא שקניין דרבנן לא יועיל מדאוריתא בעוד שמנהג הסוחרים כן מועיל. ניסיון להסביר שהרמב"ם סובר שקניין דרבנן אינו מועיל ולמסקנה מועיל.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 36 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 14/07/2024 | ח' תמוז התשפ"ד
 • איך הופכים מרירות למתיקות?

  îàú הרב משה בר ציוןú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 53 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 14/07/2024 | ח' תמוז התשפ"ד
 • אמונה מעשית והשקפתית שלמה

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: אמונה צריכה לכלול את כל החלקים, מהצד המעשי שלא לפספס שום פרט ועד להשקפת העולם שצריכה להיות שלמה בדרך התורה בנקודת מבט ענקית ולא מצומצמתìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 18 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 14/07/2024 | ח' תמוז התשפ"ד
 • בבא בתרא דף י"ח

  îàú הרב אלי סטפנסקיú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 58 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 14/07/2024 | ח' תמוז התשפ"ד
 • בבא בתרא דף י"ט

  îàú הרב אלי סטפנסקיú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 55 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 14/07/2024 | ח' תמוז התשפ"ד
 • טומאה וטהרה, אחדות וחשבון נפש

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: עניין טומאה וטהרה, הסבר החטא של משה ואהרון שהיכו את הסלע במקום לדבר, הסבר המדרש שכשמאוחדים נוצחים. על כן יאמרו המושלים בואו חשבון - בואו ונחשב חשבונו של עולם ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 43 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 14/07/2024 | ח' תמוז התשפ"ד
 • רבנו בחיי פרשת חקת - חלק א'

  îàú הרב חיים כץú÷öéø: ישנם שלושה סוגי מצוות, סוג אחד של מצוות הנו, שאלמלא שהתורה אמרה אותם לא היינו עושים מעצמנו, אך אחרי שהתורה ציותה אותם הנם מובנים בשכל. סוג שני הנו מצוות שהיינו מקיימים אותם גם ללא ציווי התורה. והסוג השלישי שנו שגם לאחר שהתורה ציוותה איננו מבינים את טעם המצוות הללו. מדוע נסמכה פרשת פרה אדומה לפרשת מתנות כהונה? ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 31 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 12/07/2024 | ו' תמוז התשפ"ד
 • איך הפרה אדומה מכפרת על חטא העגל?

  îàú הרב איתן מינקובú÷öéø: פרשת חוקת פותחת במצווה מיוחדת - מצוות פרה אדומה. איך המצווה הזו קשורה לחטא העגל? איך יתכן שפרה אדומה שמכפרת על טומאת מת מכפרת על חטא העגל? איך כל זה קשור לתיקון חטאים בימינו? מה היא הדרך שבה הקב"ה מכפר על החטאים שלנו? הרב איתן מינקוב ב"רגע בפרשה" מבית אתר ישיבה לפרשת חוקת. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 2 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 12/07/2024 | ו' תמוז התשפ"ד
 • רצון האדם

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: מהי הדרך שדרכה יכול האדם להגיע לגילוי עומק רצונו? ישנו ערך לרצון בלבדו גם אם אינני יכול להוציאו אל הפועל. הסבר לדברי חז"ל "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה". האדם צריך להתבונן ולחשוב מהם רצונותיו ומגמותיו בחיים. התפילה איננה רק פניה אל רבש"ע בבקשה למילוי בקשות רפואה גאולה פרנסה טובה, אלא גם ובעיקר חיזוק הרצונות אצלנו שאנו נרצה יותר שיבוא משיח, שתהיה פרנסה טובה לכל ישראל שכל החולים יתרפאו וכד'.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 41 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 12/07/2024 | ו' תמוז התשפ"ד
 • רבנו בחיי פרשת חקת - חלק ב'

  îàú הרב חיים כץú÷öéø: קושיותיו של רבינו בחיי על הסברם של רש"י, הרמב"ם ורבינו חננאל בחטא מי מריבה. מתוך שלושת ההסברים הנ"ל, הסברו של רבינו חננאל הוא הכי נראה לדעתו של רבינו בחיי. הסברו ע"פ הקבלה של רבינו בחיי לחטא מי מריבה. מדוע העונש על מי מריבה הוא דווקא לא להיכנס לארץ?ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 29 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 12/07/2024 | ו' תמוז התשפ"ד
 • בבא בתרא דף י"ז

  îàú הרב אלי סטפנסקיú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 54 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 12/07/2024 | ו' תמוז התשפ"ד
 • זמן "עקבתא דמשיחא"

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: חז"ל אמרים לנו שבעקבתא דמשיחא "חוצפא ישגא" ו"חכמת סופרים תסרח", בסעיף זה הרב מדבר על מחלת הקנאה ועל הרפואה שלה. בסעיף הבא הרב עוסק בחוצפה הגוברת בזמן עקבתא דמשיחא.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 41 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  07:00 | 11/07/2024 | ה' תמוז התשפ"ד
 • לימוד תורה לשמה

  îàú הרב אליהו בריןú÷öéø: יש מדרגות בלימוד תורה לשמה ואם אינו על מנת לקנטר יש ערך בלימוד ומתוך שלא לשמה יבוא לשמה. לימוד תורה לשמה הכוונה לימוד לשם התורה ולא דבקות או כוונה אחרת בלימוד. גם בתורה כבשאר המצוות גדולה הכוונה הציבורית מהכוונות הפרטיות. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 42 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  07:00 | 11/07/2024 | ה' תמוז התשפ"ד
 • מה לומדים מפרה אדומה

  îàú הרב מאיר גולדויכטú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 0 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  03:00 | 11/07/2024 | ה' תמוז התשפ"ד
 • גודל האמונה

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: הרב דיבר על הניסים הנסתרים שהיו כשאבותינו הגיעו לכניסה לארץ וכמוהם גם בימינו. עם גודל של אמונה וביטחון בה' שמסובב את הכל גם כשאנחנו לא יודעיםìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 29 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 11/07/2024 | ה' תמוז התשפ"ד
 • ודיברתם אל הסלע

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 4 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 11/07/2024 | ה' תמוז התשפ"ד
 • הרבי מחבד על הגאולה בדורנו

  îàú הרב שמואל אליהוú÷öéø: "ואפילו אם עדיין ישנו יהודי שצריך להסביר לו עד שיראה את הנסים – הרי זה בא באופן הכי קל, בדרכי נועם ובדרכי שלום ובשמחה ובטוב לבב, מספיק שיעוררוהו על כך פעם אחת. ויה"ר שלא יצטרכו לדבר ולספר אחד לשני אודות הנסים, כיון שכל אחד ואחד יראה ורואה זאת בגלוי, מראה באצבעו ואומר זה, ומכיר ומודה לה' על הנסים, עד שהוא לא מתבייש לצאת בריקוד בגלל הנסים הגלויים" ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 60 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 11/07/2024 | ה' תמוז התשפ"ד
 • מצוות קבורה הלכות ומנהגים

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 11 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 11/07/2024 | ה' תמוז התשפ"ד
מציג 1 - 30 מתוך 219