• גאולת מצרים מאז ועד היום

  îàú הרב אלקנה ליאורú÷öéø: שמחה והודיה על גאולת מצרים, כיוון שאם לא היינו נגאלים אז, לפני 3350 שנה, היינו עד היום עבדים. הרב אלקנה ליאור ברעיון ומסר קצר לשבת הגדול וחג הפסח. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 2 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  22:00 | 20/04/2024 | י"ב ניסן התשפ"ד
 • שיא השיאים בפסח!

  îàú הרב בניהו שרגאú÷öéø: הקשר בין שבת לפסח והסיבה שפסח גדול יותר. שלבי החתונה ושלבי השבת וכיצד עולים בהדרגה.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 2 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  22:00 | 18/04/2024 | י' ניסן התשפ"ד
 • הלכות ערב פסח - יד' ניסן תשפ"ד

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 4 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 18/04/2024 | י' ניסן התשפ"ד
 • שבת הגדול - הארה בהגדה של פסח

  îàú הרב מאיר גולדויכטú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 8 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 18/04/2024 | י' ניסן התשפ"ד
 • ליל הסדר לחיילים בחזית

  îàú הרב שמואל אליהוú÷öéø: כשחייל לא יכול לקרוא את ההגדה הוא צריך לזכור שהעיקר בליל הסדר זה לזכור כי בזכות ההקרבה שלו, של אשתו וילדיו – עם ישראל לא משועבד לגרועים שבאומות. בזכותם זוכה כל עם ישראל לשבת בביתו ולחגוג את חירותו. אין מי שמקיים את חג החירות בהידור גדול יותר ממנו.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 60 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 18/04/2024 | י' ניסן התשפ"ד
 • הכח הגדול שיש בכל דיבור של קודש

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: כח הדיבור הוא החיבור של הגוף והנשמה. השפעת הדיבור על העולם, וחשיבות כל דיבור של קודש. עם ישראל - סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. הבעיה בממשלה בתמיכת הערבים.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 48 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 18/04/2024 | י' ניסן התשפ"ד
 • אי אפשר להילחם ברע בלי להביא חלופה!

  îàú הרב עודד מילרú÷öéø: קורבן הפסח הוא שלילה של אלוהי מצרים. אבל מה האלטרנטיבה ליום שאחרי מצרים? ואיך מציבים אותה? ואיך כל זה קשור לניסיון של בני ישראל להכין חמץ גם אחרי שה' ציווה את משה על איסור חמץ בפסח? הרב עודד מילר ב"נקודה למחשבה" לחג הפסח. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 2 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 18/04/2024 | י' ניסן התשפ"ד
 • מצרים כמעצמה וכתרבות

  îàú הרב יהושע שפיראú÷öéø: ליציאת מצרים יש רובד עמוק יותר, של יציאה מטומאה לטהרה. טומאת מצרים היתה ירודה ונמוכה מאוד, והתבטאה בעיקר בעריות, והגאולה היתה על ידי הצדיקים שאמרו באומץ את שראוי לומר, והובילו את העם לטהרה, לתיקון המילה.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 45 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 16/04/2024 | ח' ניסן התשפ"ד
 • מצות סיפור יציאת מצריים

  îàú הרב שמעון כהןú÷öéø: בליל הסדר גדר הסיפור אינו רק פעולה פנימית אלא ה'להראות את עצמו' כחלק מההגדה. בכל מקום וזמן בו אנו נמצאים בלילה זה, יש להתחבר לסיפור ההגדה, ולהמחיש ולראות את הגודל שלה וכיצד היא מתבטאת היום. ואותנו הוציא משם!ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 49 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 16/04/2024 | ח' ניסן התשפ"ד
 • מצוות ליל הסדר

  îàú הרב אליעזר מלמדú÷öéø: הלכות רבות בליל הסדר, שיעור זה עוסק בהתכוננות לליל הסדר, במצות הקידוש, בשיעור ארבע הכוסות ובמשמעויותיהן האמוניות, בצורת ההסבה ובשיעור מצוות מצה. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 45 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 16/04/2024 | ח' ניסן התשפ"ד
 • מצוות אכילת מצה

  îàú הרב יעקב שפיראú÷öéø: שני גדרים באכילת מצה: 'בערב תאכלו מצות' - שהיא מצת מצוה, ו'על מצות ומרורים יאכלוהו' - שהיא מצה הנאכלת עם הפסח. לגדרים אלו השלכות ונפקא מינות. ההגדה אין עניינה סיפור גרידא, אלא הודאה. אליהו הנביא - משיב לב אבות על בנים.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 33 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 16/04/2024 | ח' ניסן התשפ"ד
 • עניין קרבן פסח

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: קרבן פסח מיוחד בכך שנצרכת בו כוונה חיובית לשם המצוה, מה שאין כן בקרבנות אחרים - בהם מספיק שלא יתכוון כוונה פסולה. כל פרטי הלכות קרבן הפסח מבטא אחדות, את השימוש בכל חלקי העולם לעבודת ד' ולגילוי שמו בעולם. ו.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 39 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 16/04/2024 | ח' ניסן התשפ"ד
 • הגדרת מצה

  îàú הרב אליהו בלומנצווייגú÷öéø: מהתבוננות במקורות וברבותינו הראשונים עולה, שהגדרת המצה אינה רק 'לא חמץ', אלא במובן מסוים המצה חייבת להיות בעלת פוטנציאל של חימוץ - שנמנע. יש בכך מספר דרכים, ולהם משמעות רעיונית המשליכה על עבודתנו וחיינו.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 52 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 16/04/2024 | ח' ניסן התשפ"ד
 • פריחת הגאולה!

  îàú רבנים שוניםú÷öéø: מה יש לישעיה הנביא לומר על הביטוי "פרוח תפרח" בפרשתנו והאם אנחנו "דור שכולו חייב או כולו זכאי"? הרב משה לוין ב"רגע בפרשה" לפרשת תזריע ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 1 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 15/04/2024 | ז' ניסן התשפ"ד
 • נס הכתבמ״ים

  îàú הרב בניהו שרגאú÷öéø: שירה מביאה גאולה. והדמיון הפלאי בין 185 כטבמי"ם בימינו ו185 ראשי גייסות של סנחריב בתקופת חזקיהו המלך..ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 2 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  11:00 | 14/04/2024 | ו' ניסן התשפ"ד
 • ברכת האילנות

  îàú הרב משה בר ציוןú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 3 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 14/04/2024 | ו' ניסן התשפ"ד
 • הלכות פסח הלכה למעשה

  îàú הרב משה בר ציוןú÷öéø: שמחת החג, כשרות המוצרים, קטניות, הכשרת המטבחìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 123 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 14/04/2024 | ו' ניסן התשפ"ד
 • תנו לחיים לזרום

  îàú הרב יצחק חי זאגאú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 50 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 11/04/2024 | ג' ניסן התשפ"ד
 • מנהגי האכילה בליל הסדר.

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 6 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 11/04/2024 | ג' ניסן התשפ"ד
 • התאריך העברי ואנחנו - החודש הזה לכם ראש חודשים

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 9 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 11/04/2024 | ג' ניסן התשפ"ד
 • נצור לשונך מרע

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 4 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 11/04/2024 | ג' ניסן התשפ"ד
 • איך נשמרים מעין רעה

  îàú הרב מאיר גולדויכטú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 5 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 11/04/2024 | ג' ניסן התשפ"ד
 • איך מבטלים את כוח הרע העולמי

  îàú הרב שמואל אליהוú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 60 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 11/04/2024 | ג' ניסן התשפ"ד
 • התקדמות בלתי פוסקת

  îàú הרב משה בר ציוןú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 58 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  23:00 | 10/04/2024 | ב' ניסן התשפ"ד
 • הבסיס של כוח הרצון

  îàú הרב משה גנץú÷öéø: יש באדם כוחות בלתי נשלטים, והם נועדו לאפשר לשכל לפעול בדברים עליהם הוא שולט, כמו באדם, כך גם באומה ישנם דברים שפלים שכביכול מעל קרקע לדברים הגדולים.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 44 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  23:00 | 10/04/2024 | ב' ניסן התשפ"ד
 • גאולת פסח בזמננו

  îàú הרב חיים בן שושןú÷öéø: "חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים", הקשר בין המצה לגאולת עם ישראל, קישורנו לה' אפילו בתוך גלות מצרים, הצפייה לגאולה בתוך הגלות.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 34 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  23:00 | 10/04/2024 | ב' ניסן התשפ"ד
 • לא עוזבים את ארץ ישראל!

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: ארץ ישראל היא כל כך קדושה שאין שום הצדקה לעזוב אותה ומי שמפתח חוש רוחני נכון יכול אף להריח את הריח המזוהם בחוץ לארץ. במעמד הר סיני נהיינו בני חורין אמתיים כאשר קיבלנו את ההדרכה לחיים הכי טובים שיכולים להיות והעמידה הזאת לרגלי הר סיני מובילה אותנו ל"עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים".ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 44 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 10/04/2024 | ב' ניסן התשפ"ד
 • חטא איש האלוקים ועונשו

  îàú הרב עידו יעקוביú÷öéø: נבואת איש האלוקים לירבעם. נביא השקר מבית אל גורם לאיש האלוקים לחזור לבית אל ולעבור על ציווי ה', איש האלוקים נענש בעונש חמור, מה היה כל כך חמור בחטאו של איש האלוקים? מדוע שינה איש האלוקים מצווי ה'? מה הייתה מטרת נביא השקר? ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 43 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 10/04/2024 | ב' ניסן התשפ"ד
 • רבנו בחיי פרשת שמיני - חלק א'

  îàú הרב חיים כץú÷öéø: ההבדל בין אמונתנו לבין אמונת הגויים. המספר שבע מבטא את הנק' שהקב"ה מנהיג את העולם ע"פ הטבע בדרך כלל, לעומת המספר שמונה שהנו מבטא את הנק' שיש דברים שהם מעל הטבע.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 31 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 10/04/2024 | ב' ניסן התשפ"ד
 • הפה שאסר הוא הפה שהתיר

  îàú הרב דוד לייבלú÷öéø: כמה גישות ישנן בהבנת דין הפה שאסר הוא הפה שהתיר. יש שהסבירוהו ע"י מיגו, ויש שהסבירוהו בתורת נאמנות. בשיעור זה יידונו השיטות השונות, ותוצג גישה חדשה, על פיה באמירת הפה שאסר האמירה כולה מעולם לא התבצעה.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 58 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 10/04/2024 | ב' ניסן התשפ"ד
מציג 1 - 30 מתוך 201