• מעלת העבודה והשבת

  îàú הרב מאיר גולדויכטú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 6 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 01/02/2024 | כ"ב שבט התשפ"ד
 • השבת - קידושין בין הקב"ה לשבת ועם ישראל

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 14 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 01/02/2024 | כ"ב שבט התשפ"ד
 • ההוא ארוס וארוסתו

  îàú הרב חיים כץú÷öéø: הגמ' מדברת על מקרה של ארוסה מעוברת, היא ודאי עברה איסור, הגמ' אומרת שלא אסורה לבעלה משום שהוא מודה ועוד שהלכה כרבן גמליאל מחלוקות הראשונים איך להבין את ''ועוד'' דין ''יכיר''ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 58 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  11:00 | 31/01/2024 | כ"א שבט התשפ"ד
 • חשיבות הדקדוק במצוות

  îàú הרב אליהו בריןú÷öéø: בסיום שער א מדגיש ר' חיים את חשיבות וחומרת השמירה על ההלכה בדקדוק, ושאין לנטות ממנה כלל ומשום סיבה, ואפילו לשם כוונות עליונות. קיום המצוות כפי ההלכה - פועל רבות אפילו מבלי כוונות מיוחדות. את השער השני פותח ר' חיים בביאור ענין תפילה 'בכל לבבכם' - לסלק הכוונות הזרות ולהתרכז בקב"ה.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 42 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  11:00 | 31/01/2024 | כ"א שבט התשפ"ד
 • אחדות ועין טובה

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: המבט העמוק הוא לאהוב את מי שרוצה לעבוד את ה' גם אם זה בדרך שמנוגדת לדרך שלי, כמו אבא שלא אוהב שילדיו רבים אחד עם השני. עבודת ה' נפגמת אם יש יסוד של פירוד. ראיית הטוב בכל אחד ואחד.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 42 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 31/01/2024 | כ"א שבט התשפ"ד
 • הייחוד התחתון ותוצאותיו

  îàú הרב ש. יוסף וייצןú÷öéø: ישנן שתי תקופות בחיי עמ"י , התקופות מקבילות בדברי הרב זצ"ל ל"יחוד עליון" ו"יחוד תחתון" - מושגים מתורת הקבלה. מצבו של עם ישראל לאחר החורבן מבחינת מושגים אלו משפיע על היחס של הגויים אלינו ועוד. צפייתנו לחזור למדרגה של יחוד עליון.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 39 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 31/01/2024 | כ"א שבט התשפ"ד
 • להאמין בטוב שבי

  îàú הרב משה בר ציוןú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 55 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 31/01/2024 | כ"א שבט התשפ"ד
 • הפלונטר בצד ימין של הלוחות

  îàú הרב עזרא כהןú÷öéø: מצוות "כבד את אביך" ואת אמך שייכת למצוות שבין אדם למקום או בין אדם לחברו? התבוננות מיוחדת על הסדר המיוחד שבעשרת הדיברות ועל המשמעות הפנימית של הסדר. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 2 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  09:00 | 30/01/2024 | כ' שבט התשפ"ד
 • המשך תפילת שלמה, דברי ה' לשלמה בגבעון

  îàú הרב עידו יעקוביú÷öéø: מתפילת שלמה לומדים על עניין המקדש. חז"ל למדו מכאן כיצד להתפלל קודם שבח ואז בקשה. מלכות דוד ומלכות ה' שלמות ביחד. אחדות ה' תמיד מופיע, אם לא בעשה טוב אז בסור מרע, בגלות.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 40 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  09:00 | 30/01/2024 | כ' שבט התשפ"ד
 • מרכזיותה של תכונת קרבת אלוקים, בכלל ובפרט

  îàú הרב הראל כהןú÷öéø: תכונת קרבת אלוקים היא טבעית לאדם מילדותו, אף שבגדלותו היא נסתרת בעקבות מהומות החיים. גם בכלל - תכונה זו משפיעה באופן ניכר על כל האומות והדתות. נטייה זו של קרבת אלוקים היא החזקה מכל נטיות ותשוקות האדם. זהו הכוח המשפיע עליו ביותר, וכוחות כולם נובעים ממנו.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 35 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  09:00 | 30/01/2024 | כ' שבט התשפ"ד
 • שירת הנשמה

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: בזכות מה נבקע הים? בזכות סגולת ישראל ומסירות הנפש שביטא נחשון. בשירת הים אפילו עוברים שרו, כי זו היתה שירה של הנשמה. מעלת השירה וההודאה לה' שנלמדת משירת הים. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 37 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 29/01/2024 | י"ט שבט התשפ"ד
 • האמונה בקריעת ים סוף

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: גם היום במטרות המלחמה יש 4 כתות, אסור להפסיק את המלחמה. למה המן ירד פעם ביום? בשביל שהאדם יהיה תלוי בקב"ה בצורה יום יומית. מלכות ה' שמתגלה בקריעת ים סוף, האמונה היא זאת שהובילה לנס.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 51 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  03:00 | 28/01/2024 | י"ח שבט התשפ"ד
 • מזוזה בחדר ארונות

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 2 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 28/01/2024 | י"ח שבט התשפ"ד
 • חיוב מזוזה במעלית

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 5 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 28/01/2024 | י"ח שבט התשפ"ד
 • קביעת מזוזה במרפסת או בחצר

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 4 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 28/01/2024 | י"ח שבט התשפ"ד
 • טו' בשבט - יום חגה של ארץ ישראל

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 9 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 28/01/2024 | י"ח שבט התשפ"ד
 • הרצון האלוקי מופיע אלנו דרך המצוות.

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: התו"מ הנן תוכן המציאות, וכל אבר הקיים באדם, הנו הופעה של מצווה מסוימת. כל הבריאה נבראה עם מגמה ושאיפה, וכל הזמן הנה שואפת להגיע לתכליתה. כשם ש הרע המופיע ביחיד הנה תוצאה של ירידת היחיד ממדרגתו, והרע החברתי הנו תוצאת מן ירידת הכלל, כן הרע שמופיע העולם כולו הנו תוצאה של ירידת העולם. לחטא האדם קדם חטא הארץ וחטא הלבנה. וכשנזכה לתקן את חטא אדם הראשון, יתוקן גם חטא הלבנה וחטאה הארץ. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 41 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  23:00 | 25/01/2024 | ט"ו שבט התשפ"ד
 • אדם טוב ומאושר

  îàú הרב משה גנץú÷öéø: בשונה מאחינו החילונים ששואפים לחיי חופש הגונים, אנו שואפים לחיי תורה ומצוות בשמחה ובאושר, מתוך לב שלם שמשתוקק לעשיית טוב, ולא רק מיראת העונש.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 38 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  23:00 | 25/01/2024 | ט"ו שבט התשפ"ד
 • רבנו בחיי לפרשת בשלח - חלק א'

  îàú הרב חיים כץú÷öéø: האדם צריך לזכך את מחשבתו ולתקן את מידותיו. כשם שהלב מנהל ומשגיח על כל אברי האדם, כן הקב"ה מנהיג ומשגיח על כל הנמצאים והברואים. "מצרף לכסף ובוחן לזהב, ובוחן ליבות ד' " ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 29 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  23:00 | 25/01/2024 | ט"ו שבט התשפ"ד
 • רבנו בחיי לפרשת בשלח - חלק ב'

  îàú הרב חיים כץú÷öéø: תכלית הנסיונות אשר עברו עמ"י במדבר הייתה כדי לחזקם במידת הביטחון . דברי המדרש שאותו הפה של פרעה שאמר שלא ישלח את ישראל, הוא הפה שאמר ,אנכי אשלח אתכם". וחמושים עלו בנ"י מארץ מצריים" באור המילה "חמושים". ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 28 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  23:00 | 25/01/2024 | ט"ו שבט התשפ"ד
 • גודל הופעת ה' בעולם תלוי במציאות ה' יתברך

  îàú הרב ש. יוסף וייצןú÷öéø: ישנן שתי צורות של הופעת ה' בעולם - בגלות. בחו"ל - עמ"י מופיע את שם ה' בצורה מצומצמת, ובארץ ובגאולה - בצורה מושלמת יותר. שתי הצורות קשורות במהות של פס' "שמע ישראל" ולעומתה באמירת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 36 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  04:00 | 25/01/2024 | ט"ו שבט התשפ"ד
 • אחדות עם ישראל והטוב שיש בחילונים

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: מי שרוצה להיפרד מהחילונים משול לאישה שאומרת "גזורו". אדם כופר נחשב בכלל כל עוד הוא לא נלחם בעם ישראל. החילונים יכולים להיות אנשים טובים וערכיים, התקשורת מחדדת את המחלוקת.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 40 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  04:00 | 25/01/2024 | ט"ו שבט התשפ"ד
 • סיכום מהלך התשובה

  îàú הרב אליהו בריןú÷öéø: אחדות מדרגות נפשו של האדם מאפשרות לו לתקן את שפגם במדרגות נמוכות - על ידי שמתחבר מחדש למדרגות העליונות יותר. ובזה יובן מדוע האומר יהא שמיה רבא בכל כחו נמחלים עוונתיו. | צריך לכוון בעבודת ד' לתקן את כל העולמות ע"י מעשיו, וזאת היתה עבודתם של האבות - שקיימו את התורה לפני נתינתהìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 42 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  08:00 | 24/01/2024 | י"ד שבט התשפ"ד
 • העלאת הארון למקדש ותפילת שלמה

  îàú הרב עידו יעקוביú÷öéø: בהעלאת הארון מודגש כלל ישראל כיוון שבזו תלוי השראת השכינה. בתפלת שלמה מדגיש שהוא ממשיך רצנו של אביו, דוד המלך, שעניינו ותכליתו הוא להופיע את מלכות ה', זה מתבטא בבניין במקדש. עניין המקדש - תפילה. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 41 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  08:00 | 24/01/2024 | י"ד שבט התשפ"ד
 • סיום ההקדמה ופתיחת המאמר

  îàú הרב הראל כהןú÷öéø: חשיבותו של המאמר גדולה, ויש להקדים ללימודו מאמרים נוספים. הרב פותח את המאמר בכך, שבזמן ילדותו של האדם, בעוד שנפשו טהורה, הוא מוכשר לחיבת קדושה ויראת שמים.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 30 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  08:00 | 24/01/2024 | י"ד שבט התשפ"ד
מציג 181 - 205 מתוך 205