• הפה שאסר הוא הפה שהתיר

  îàú הרב דוד לייבלú÷öéø: כמה גישות ישנן בהבנת דין הפה שאסר הוא הפה שהתיר. יש שהסבירוהו ע"י מיגו, ויש שהסבירוהו בתורת נאמנות. בשיעור זה יידונו השיטות השונות, ותוצג גישה חדשה, על פיה באמירת הפה שאסר האמירה כולה מעולם לא התבצעה.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 58 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 10/04/2024 | ב' ניסן התשפ"ד
 • סיום המאמר: קרבת ה' המופיעה בתמצית של עמ"י

  îàú הרב הראל כהןú÷öéø: שיעור סיום המאמר: הכלליות של התשוקה לקרבת אלוקים - בעולם, בעם ישראל ובתמצית של עם ישראל - בדמות דוד המלך. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 43 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  23:00 | 08/04/2024 | כ"ט אדר ב' התשפ"ד
 • האם צריך לבדוק אחרי פירורים שאין בהם כזית?

  îàú הרב משה בר ציוןú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 52 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  23:00 | 08/04/2024 | כ"ט אדר ב' התשפ"ד
 • ביסוס הממלכות ורשעות ירבעם

  îàú הרב עידו יעקוביú÷öéø: שבטי יהודה ובנימין מתאספים להילחם נגד ממלכת ישראל, אולם בעקבות ציווי ה' הם חוזרים לביתם. ירבעם מבסס את הממלכה ובונה שני עגלים בבית אל ובדן. לעיר בית אל יש עבר רוחני גדול, לכן ירבעם עושה שם מרכז רוחני אלטרנטיבי לירושלים. כל מה שעושה ירבעם מונע מתוך גאוותו. בתלמוד הירושלמי מתואר אחרת, מטרת ירבעם לבסס את הממלכה על עבודה זרה. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 38 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  23:00 | 08/04/2024 | כ"ט אדר ב' התשפ"ד
 • עם ישראל וה'זיו האלוקי'

  îàú הרב ש. יוסף וייצןú÷öéø: עם ישראל מיוחד לעומת שאר האומות, שקיומו מבוסס על הצימאון לאל חי. עניינה של הגלות ועניינה של הכפירה. תפקיד הכפירה בעם ישראל לעומת תפקידה אצל אומות העולם.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 42 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  23:00 | 08/04/2024 | כ"ט אדר ב' התשפ"ד
 • התלהבות ללא יין

  îàú הרב עודד מילרú÷öéø: מה הם המסרים השונים בין פורים לפרשת שמיני? מדוע זו הייתה בעיה גדולה כל כך שנדב ואביהוא נכנסו שתויים? ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 2 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  22:00 | 08/04/2024 | כ"ט אדר ב' התשפ"ד
 • קדושת האכילה

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 27 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 04/04/2024 | כ"ה אדר ב' התשפ"ד
 • היו מסובין בבני ברק

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 6 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 04/04/2024 | כ"ה אדר ב' התשפ"ד
 • התכונה המיוחדת לקראת חג הפסח

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 4 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 04/04/2024 | כ"ה אדר ב' התשפ"ד
 • פרשת שמיני – המיתר השמיני

  îàú הרב יצחק חי זאגאú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 50 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 04/04/2024 | כ"ה אדר ב' התשפ"ד
 • הגמל הדג והנחש - השפעתם ליום יום שלנו

  îàú הרב מאיר גולדויכטú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 7 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 04/04/2024 | כ"ה אדר ב' התשפ"ד
 • גאולת ניסן

  îàú הרב שמואל אליהוú÷öéø: כל מלכי האומות העולם מתגרים זה בזה והעולם נבהל, וישראל מתרעשים ומתבהלים וה' אומר להם: בניי, אל תתייראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, מפני מה אתם מתייראים? אל תיראו, הגיע זמן גאולתכם ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 60 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 04/04/2024 | כ"ה אדר ב' התשפ"ד
 • איפה ארץ ישראל שלנו?!

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: גדולה ועצומה היא הישיבה בארץ ישראל במיוחד בזמנינו שאין שום מניעה לעלות לארץ ואחרי הצהרת בלפור שבטלה את השבועה שלא יעלו בחומה ואנחנו צריכים לשים לב לדבר ה' שקורא אלינו מתוך המציאות ולשוב אל הארץ שלנו.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 42 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  08:00 | 31/03/2024 | כ"א אדר ב' התשפ"ד
 • החיבור לקב"ה מרצון

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: הדור קיבלוה זה מרצון, צריך לראות שכל המציאות מובלת ע"י הקב"ה, כמו בפורים, לקחת את ההסתכלות של פורים ליום יום. הסבר לעסוק בדברי תורה, להיות שייך לתורה, להבין שהצד הרוחני הוא הצד העיקרי ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 50 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  08:00 | 31/03/2024 | כ"א אדר ב' התשפ"ד
 • תורה ומדע

  îàú הרב משה בר ציוןú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 57 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  08:00 | 31/03/2024 | כ"א אדר ב' התשפ"ד
 • מקורבן העומר לשני הלחם - מפסח לשבועות

  îàú הרב יהודה מלמדú÷öéø: הרב דיבר על המעבר בין פסח לשבועות, בין קורבן העומר שהוא מאכל בהמה לשתי הלחם שזה מאכל אדם, בין הנפש הבהמית ששלטה באדם האלילי לנפש הרוחנית שהתגלתה עם עם ישראל והולכת ומופיעה, הולכת ומתפשטת ובארץ ישראל היא מופיעה גם בטוב הנפש הבהמית.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 42 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  20:00 | 28/03/2024 | י"ח אדר ב' התשפ"ד
 • רבנו בחיי פרשת צו - חלק א'

  îàú הרב חיים כץú÷öéø: האדם צריך שיהיו לו חברים, אך שלא ירבה חבקרן בצןורה מוגזמת פן ישנאוהו. בכך שאדם חברותזה מעיד כל כך אשר אין אצלו את החסרונות אשר מביאים בעקבותהים העניות והעשירות, יראת הבריות מצד אחד ועזות מצד שני. ע"פ הסבר המדרש לפס" הכוונה הנה שאל תרבה לחטוא, ןלהביא קרבנות פן חשנאך הקב"ה ח"ו, אבל עולות תביא בשפע. כאשר אדם מביא קרבן אך הנו חושב לחזור ולחטוא, הקב"ה שונא את הקרבן והנו תועבה לפניו. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 28 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  19:00 | 28/03/2024 | י"ח אדר ב' התשפ"ד
 • רבנו בחיי פרשת צו - חלק ב'

  îàú הרב חיים כץú÷öéø: סוגי הקרבנות מחולקים לשניים אחד- מנחות והשני קרבנות. פרשת קרבן העולה כוללת בתוכה ארבעה ענינים.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 30 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  19:00 | 28/03/2024 | י"ח אדר ב' התשפ"ד
 • כח השפעת הרצון בעולם

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: אין גבול לרצון, והנו יכול להתפשט לכל מקום. יחודיות האדם ע"ג שאר הנבראים הנה ביכולת כח בחירתו החופשית. רצון האדם הנו נובע ונמשך מן הרצון האלוקי. גם אדם אשר הנו עבד ועובד את אחרים, האחרים אינם יכולים לשלוט על רצונו של האדם. רצון האדם הנו פועל במציאות, אפילו אם לא הוציאו מן הכח אל הפועל. דיבור האדם פועל במציאות בין לטוב ובין למוטב. כל דיבור/תפילה של האדם הנה הופעה של רצון האדם. בסופו של דבר כל העולם יאזין לעמ"י אשר מופיעים את קול ואת רצון ד' בעולם !ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 39 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  19:00 | 28/03/2024 | י"ח אדר ב' התשפ"ד
 • מדוע דתיים לאומיים כן מתגייסים לצבא?

  îàú הרב חגי לונדיןú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 11 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  19:00 | 28/03/2024 | י"ח אדר ב' התשפ"ד
 • הלכלוך הקדוש

  îàú הרב הראל אריהú÷öéø: מהתעלות של פורים אל פרשת צו, תרומת הדשן והפעולות הפשוטות שבמשכן, שבעצם מרוממות את כולנו. הרב הראל אריה ב"רגע בפרשה" לפרשת צו. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 2 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  19:00 | 28/03/2024 | י"ח אדר ב' התשפ"ד
 • פרשת צו – אין כמוה

  îàú הרב יצחק חי זאגאú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 50 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  04:00 | 28/03/2024 | י"ח אדר ב' התשפ"ד
 • שמחה גדולה ובדיקת חמץ למי שאינו בביתו

  îàú הרב שמואל אליהוú÷öéø: מי שיצא מביתו למילואים, אפילו יכול לחזור – לא צריך אלא יבטל את החמץ בליבו. אמנם אם יש בני בית אחרים בביתו – יכולים הם לבדוק את החמץ. ואם הם נמצאים בבתי מלון – לא צריכים לחזור לביתם שנמצא במקום סכנה.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 60 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  03:00 | 28/03/2024 | י"ח אדר ב' התשפ"ד
 • מעבדות לחירות - סיפורי חירות

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 10 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 28/03/2024 | י"ח אדר ב' התשפ"ד
 • תענית בכורות - מהמקורות ועד ההלכה למעשה

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 11 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 28/03/2024 | י"ח אדר ב' התשפ"ד
 • פורים - קדושת הגוף הישראלי

  îàú הרב משה בר ציוןú÷öéø: מדוע קיבלנו תורה מאהבה בפורים ומה זה קשור לשמחה ומשתה ? - הרא"יה מבאר את מעלת היום וחיבור הגוף לקדושה.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 61 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  03:00 | 27/03/2024 | י"ז אדר ב' התשפ"ד
 • יהודי ארץ ישראל

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: הגמרא מביאה שלעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה גויים ומכאן לומדים את מעלתה הגדולה של ארץ ישראל שהיא גוברת אפילו על חשש ברוחניות ורואים זאת במציאות שהרי אין יהודי בארץ ישראל שאין לו קשר כלשהו אל התורה אפילו האדם הרחוק ביותר.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 41 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  03:00 | 27/03/2024 | י"ז אדר ב' התשפ"ד
 • בכל נפשכם

  îàú הרב אליהו בריןú÷öéø: המתפלל צריך לדבק נפשו בתפילה לפי מדרגתו. במדרגה הגבוהה, יכול המתפלל לשפוך את נפשו כולה, לכל חלקיה ומדרגותיה, באופן המתאים לחלקים השונים שיש בכל תיבה בתפילה.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 38 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  03:00 | 27/03/2024 | י"ז אדר ב' התשפ"ד
 • איך מוצאים אושר בחיים?

  îàú הרב משה גנץú÷öéø: העושר אינו מקנה אושר, אושר נובע מאמונה. ממשמעות בחיי, יש באד צלם אלוקים שדורש ממנו למצות את כוחותיו, וכל עוד האדם לא ממצה את יכולותיו, הוא חי בתחושה שהכל הבל. גם לעושר יש תכלית.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 35 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  03:00 | 27/03/2024 | י"ז אדר ב' התשפ"ד
 • קרבת אלוקים בישראל, ובמיוחדים שבישראל

  îàú הרב הראל כהןú÷öéø: קרבת אלוקים נמצאת יותר באומה הישראלית, לעומת כללות האנושיות. גם בתוך האומה - ישנה אישיות מיוחדת, כללית, שכל עניינה - שהיא 'תמצית' של לכל האומה. אישיות זו מבטאת את השאיפה הזו לקרבת אלוקים של כל האומה. זוהי אישיות של 'מלכות', ודוד מלך ישראל היה כזה.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 46 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  03:00 | 27/03/2024 | י"ז אדר ב' התשפ"ד