• מהות ספר ויקרא ופרשת זכור

  îàú הרב איתן מינקובú÷öéø: מה הסיבה לשמחה בחודש אדר? הבעיה והפיתרון. זכירת עמלק וזכירת מלכות ה', פתיח לספר תורת כהנים. הרב איתן מינקוב ב"רגע בפרשה" מבית אתר ישיבה לספר ויקרא ופרשת זכור. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 2 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  09:00 | 19/03/2024 | ט' אדר ב' התשפ"ד
 • מדוע פורים גדול מכיפורים?

  îàú הרב ינון גרוסברגú÷öéø: הקשר בין גורלות יום כיפור והפור של המן, ומה מלמד אותנו המראה הדומה של השעירים? הרב ינון גרוסברג ב"קצרים למועדים" מבית אתר ישיבה לחג הפורים. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 2 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  09:00 | 19/03/2024 | ט' אדר ב' התשפ"ד
 • היחס לאלוקות - בנצרות, באיסלאם, בכפירה, ובישראל

  îàú הרב ש. יוסף וייצןú÷öéø: מהו ההבדל המהותי בין אמונתם של ישראל לשאר האמונות? כיצד מתייחסת הנצרות לאלוקות ולעומתה האסלאם? אנו לומדים מאלוקים כיצד אנחנו צריכים להתנהג ומהו הטוב והישר.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 40 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  11:00 | 18/03/2024 | ח' אדר ב' התשפ"ד
 • פור הוא הגורל!

  îàú הרב נתנאל אילú÷öéø: המן הפיל פור, אך בעצם הפור הוא גורל המכוון ע"י הקב"ה להצלת עם ישראל ולמחיית עמלק.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 44 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  11:00 | 18/03/2024 | ח' אדר ב' התשפ"ד
 • הלכות ליל פורים שחל במוצאי שבת

  îàú הרב משה בר ציוןú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 14 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  11:00 | 18/03/2024 | ח' אדר ב' התשפ"ד
 • הרוב קובע?!

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: כאשר העם מתאחד אפילו אם זה מסיבה חיצונית הוא בעצם מופיע את האחדות שכבר קיימת בו עד להופעת אחדות שלימה עם סנהדרין שתלך על פי התורה שמכריעה לכל האומה על פי הרוב כאשר יש מחלוקות.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 45 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 17/03/2024 | ז' אדר ב' התשפ"ד
 • במה נעבוד כשהבינה המלאכותית תחליף את כולנו?

  îàú הרב עזרא כהןú÷öéø: הבינה המלאכותית פרצה לחיינו וישנם כאלה שכבר איבדו את מקום עבודתם. במה אנו נוכל לעבוד אם המחשבים יחליפו את כולנו? ואיך זה קשור למבטו של האדם המאמין? הרב עזרא כהן בפינה מיוחדת על עולם הבינה המלאכותית ועל תפקידנו בתוכו.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 2 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 17/03/2024 | ז' אדר ב' התשפ"ד
 • ארבע רוחות מזווית נוספת

  îàú הרב יהודה מלמדú÷öéø: הרחבנו וחזרנו על ארבעת הרוחות שמנשבות בהוויה הישראלית, רוח אלוקים, רוח האמונה, רוח המוסר ורוח הלאומיות העמקנו במלחמה הזמנית המתרחשת בין הקודש לטבע על אף שהם זקוקים זה לזה ומשלימים זה את זה.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 37 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 17/03/2024 | ז' אדר ב' התשפ"ד
 • איך להכניס את האמת האלוקית לתוך החיים?

  îàú הרב משה בר ציוןú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 60 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 17/03/2024 | ז' אדר ב' התשפ"ד
 • השכינה במשכן וההבדל בין בתי המקדש

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: המשכן זה השלמת הבריאה, יש דרגות בהשראת השכינה, למה יש גויים בהר הבית?, תפקיד הצבא ותפקיד לומדי התורה, הכנה לפורים ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 50 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 17/03/2024 | ז' אדר ב' התשפ"ד
 • שאיפת הבריאה

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: לבריאה ישנה שאיפה תמידית להתקדם, להשתפר ולהגיע אל יעדה. ככל שהאדם יפתח את רצונו, השפעתו תתפשט במציאות. רצון הבריאה והאדם נותן כוחות חיים לכל הבריאה כולה. נקודת הצדיקות שבכל אדם ואדם מקיימת את המציאות ע"פ מדרגת האדם. והצדיקים הנם מקיימים את העולם. דברי הגמ' במסכת סנהדרין, שאלמלא עוונותינו היינו יכולים כביכול לברוא עולם כפי עבודת האדם וטהרתו ועבודתו הנו מסלק את המחיצות הקיימות בינו לבין הקב"ה. דברי בעל התניא שיש שלוש חלקים באדם נפש, רוח ונשמה. הסברו של מרן הרב זצ"ל לשאלה מדוע בברכות השחר אנו מברכים שלא עשני גוי, עבד, אשה, בלשון שלילי ולא בלשון חיובי שעשני יהודי, בן חורין, איש. האדם יכול לפתח ולגדל כל הזמן את רצונוìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 44 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 17/03/2024 | ז' אדר ב' התשפ"ד
 • אני לא מתחבר לזה - אז מה?!

  îàú הרב משה גנץú÷öéø: ההתרגשות וההתלהבות חשובות מאוד בעבודת ה', אבל אוי ואבוי אם יביא את האדם לזילזול בגדרי עבודת ה', המצוות ההלכה וכו'. הצלחה היא רק הצלחה שנספגת בתוך ליבו של אדם.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 41 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 17/03/2024 | ז' אדר ב' התשפ"ד
 • אהבת ה' לפנים משורת הדין

  îàú הרב חיים כץú÷öéø: קריעת ים סוף היא בזכות זכויות של עם ישראל לפנים משורת הדין של "אהבה מקלקלת את השורה" כשמשה רבנו רוצה להוריד את התורה המלאכים מתנגדים, אומרים המהר"ל ועוד שהמלאכים לא שייכים בתורה שבע"פ כי יש להם רק יראה ולא אהבה, תורה שבע"פ נובעת מאהבת ה' והיא ביטוי של אהבת ה'.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 45 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 17/03/2024 | ז' אדר ב' התשפ"ד
 • השתדלות בעבודת ה' והשראת שכינה בישראל

  îàú הרב חיים בן שושןú÷öéø: מה משמעות כל החזרה מחדש ל פרטי המשכן? אנחנו צריכים לעשות כל שביכולתנו והקב"ה ישרה שכינתו עלינו. עבודת הצדיקים בעולם וגילוי השבר - משמעות החזרה על "כאשר צווה ה' את משה".ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 40 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 17/03/2024 | ז' אדר ב' התשפ"ד
 • מפצל הממלכה - ירבעם בן נבט

  îàú הרב עידו יעקוביú÷öéø: נבואת אחיה השילוני על פיצול הממלכה בעקבות החטאים. מות שלמה. מדוע נבחר ירבעם בן נבט למלוך על ממלכת ישראל? תחילת נפילת ירבעם.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 35 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 14/03/2024 | ד' אדר ב' התשפ"ד
 • אהבת ה' ותורה על דרך ארץ

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: כמו יראת ה' , כך גם אהבת ה' זה דבר בסיסי, אדם צריך להרגיש שהוא רוצה קרבה לה' באופן טבעי. בא"י החול מתקדש.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 39 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 14/03/2024 | ד' אדר ב' התשפ"ד
 • מה מחבר שמיים וארץ?

  îàú הרב ינון גרוסברגú÷öéø: בניית המשכן, מורכבת מארבע פרשות. שתיים של ציווי ושתיים של עשייה בפועל. ומה עושה פרשת החטא באמצע בין זוג ראשון של הציווי לזוג השני של המימוש. פרשת פקודי החותמת. הרב ינון גרוסברג ב"רגע בפרשה" לפרשת פקודי. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 3 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 14/03/2024 | ד' אדר ב' התשפ"ד
 • תפילה לצורך גבוה

  îàú הרב אליהו בריןú÷öéø: עיקרה של התפילה צריך שיהיה למען כבודו של הקב''ה, שיגדל ויתגלה בעולם. וגם כשמתפלל האדם על צרכיו הפרטיים וצערו האישי - יכוון בהם לגבוה, ולמען מה שמצטערת השכינה בצערו שלו.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 40 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 14/03/2024 | ד' אדר ב' התשפ"ד
 • ישראל ואומות העולם

  îàú הרב ש. יוסף וייצןú÷öéø: הנצרות החזיקה מהרגש, החמלה והרחמים, שהא-ל מרחם על האדם והאסלאם תפס את הא-לוהות במידת הדין. הנצרות הופכת את הא-ל לאנושי והאסלאם מגמתו להגדיל את הפער בין האדם לא-ל.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 41 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 14/03/2024 | ד' אדר ב' התשפ"ד
 • תשוקת המציאות לקרבת אלוקים

  îàú הרב הראל כהןú÷öéø: ישנה תשוקה נסתרת של כל המציאות כולה - אל מקורה, הקב"ה, שהוא סיבת כל הסיבות, והיא מתגלה בפועל באדם, בשאיפת נשמתו לקרבת אלוקים. המציאות מסודרת כך שהיא מוכרחת ומוטבעת לשאיפה לקרבת אלוקים, אף שיש חופש פעולה בפרטי המציאות. שאיפה זו לקרבת אלוקים מתגלית באדם, והוא מוצא אותה טבעית לו, משום שהיא קיימת ושייכת לכל המציאות עוד בטרם נבראה.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 40 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 14/03/2024 | ד' אדר ב' התשפ"ד
 • יהלום

  îàú הרב יצחק חי זאגאú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 50 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  13:00 | 13/03/2024 | ג' אדר ב' התשפ"ד
 • מלחמת המן – הכנה לגאולה

  îàú הרב שמואל אליהוú÷öéø: "נראה כי נס דפורים היה הכנה לבית שני כי היה צריך להיות כח ועוז לבני ישראל. ועל ידי הנס נגבה לבם ויכלו לחזור לבית המקדש. וכן אפשר שיהיה לעתיד נס כזה קודם הגאולה כמ"ש חז"ל מעמיד עליהם מלך כהמן כו' שנס זה הכנה לגאולה".ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 60 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 13/03/2024 | ג' אדר ב' התשפ"ד
 • סגולת ישראל המתפתחת

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: סקירה מקיפה של ספרי בראשית ושמות. דגש על סגולת ישראל העוברת ומתפתחת, ועל הצורך באחדות בין כל חלקי עם ישראל מתוך אמונה וללא פחד ממשברים בדרך.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 49 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 13/03/2024 | ג' אדר ב' התשפ"ד
 • חג פורים- חג הילדים

  îàú הרב מאיר גולדויכטú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 6 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 13/03/2024 | ג' אדר ב' התשפ"ד
 • כינוס ר"ח אדר ב' תשפ"ד

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 31 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  13:00 | 11/03/2024 | א' אדר ב' התשפ"ד
 • כוחם של מילות התפילה

  îàú הרב אליהו בריןú÷öéø: מילות התפילה תוקנו על ידי חכמים ונביאים רבים. יש בהן סודות עמוקים והשפעת אמירתן עצומה אף מבלי לדעת את הכוונות העמוקות שבהן, וכל שכן בצירוף הכוונה הטהורה. הרב קוק זצ"ל הרחיב בכתביו בחשיבות המילים והכוונה.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 38 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 10/03/2024 | ל' אדר א' התשפ"ד
 • רבנו בחיי פרשת ויקהל חלק ב'

  îàú הרב חיים כץú÷öéø: היחס בין הדבש לחכמה, הדבש הוא משל לחכמה, פרשנות של רבנו בחיי למשלי. מדוע משה רבינו משנה את הציווי על השבת - משנה מהצורה שהקב״ה אמר לו? כלל בהוראה לציבור. מה פירוש: ״לא תבערו אש״? קשור להבדלה - אש במוצ״שìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 28 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 10/03/2024 | ל' אדר א' התשפ"ד
 • אהבת ה' במשכן והשמחה באדר

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: לתורה יש ערך עצמי, איך אוהבים את ה'? מתבוננים בטובו ובאהבתו אלינו. אהבת ה' היא דבר טבעי ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 49 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 10/03/2024 | ל' אדר א' התשפ"ד
 • בין צדיק לחסיד וסוד המחשבה

  îàú הרב משה בר ציוןú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 57 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 10/03/2024 | ל' אדר א' התשפ"ד
 • לא מפחדים מאתגרים!

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: אחדות אמיתית היא אחדות שבה לא מטשטשים את הצדדים השונים שקיימים אצל כל אחד אלא כל אחד פועל ומוצא את מקומו בתוך האחדות. לכן גם תלמידי חכמים יכולים להיות חלוקים לגמרי בדעות ובד בבד לכבד ולהעריך אחד את השני.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 27 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 10/03/2024 | ל' אדר א' התשפ"ד