• חצי שיעור חמץ בפסח על פי הרמב״ם

  מאת הרב בן ציון אלגאזיתקציר: לשון הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה תמוהה לכאורה - הוא פותח באיסור לאכול פחות מכשיעור, עובר לעונש על אכילה כשיעור כזית, וחוזר לעונש על פחות מכשיעור. החקירה בגדרי איסור חצי שיעור: האם זה איסור נוסף על כל מאכל שחל ממילא, או רק איסור מחשש שמא יבוא אדם לאכול עוד וכך יצא שאכל כשיעור, והסביר איך הרמב״ם בעלמא סובר שחצי שיעור זה איסור שחל ממילא, אבל בפסח יש גם גדר של חזי לאיצטרופי, ולכן הרמב״ם התנסח בצורה זו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 56 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 11/04/2022 | י' ניסן התשפ"ב
 • ההארה של פסח

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: שני מהלכים בהסברת פסח: הקדמה - הקב"ה מתגלה בעולם בתור: הקב"ה התורה וישראל. שבועות מייצג את התורה. במהלך ראשון - פסח מייצג את ישראל, במהלך שני - פסח מייצג את הקב"ה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 37 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 11/04/2022 | י' ניסן התשפ"ב
 • דיני מצה ואליהו הנביא בליל הסדר

  מאת הרב יעקב שפיראתקציר: שני דינים במצוות אכילת מצה, ביאור מעמיק על פי יסוד זה בדיני מצה המפוזרים בשס, הקשר בין אליהו הנביא לפסח, ליל הסדר וראש השנה לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 41 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 11/04/2022 | י' ניסן התשפ"ב
 • ההגדה של הרמב״ם

  מאת הרב חיים ירוחם סמוטריץתקציר: עניין ליל הסדר כזמן חרותו של עם ישראל בכל דור ודור, מתוך עיון בדברי הרמב״ם .לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 69 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 11/04/2022 | י' ניסן התשפ"ב
 • עיון במצוות ליל הסדר

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: יחס בין מצוות השונות בליל הסדר - ארבע כוסות והגדה. חשיבות מצוות ארבע כוסות. האם הסבה כבני חורין לעיכובא. הלל של יו"ט ושל הודאה על נס. והלל כקריה וכשירה. הדרכות לליל הסדר.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 39 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 11/04/2022 | י' ניסן התשפ"ב
 • למה אנחנו משועבדים? ואיך יוצאים לחירות?

  מאת הרב שלמה סיאניתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 33 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 10/04/2022 | ט' ניסן התשפ"ב
 • מצוות ארבע כוסות

  מאת הרב אודי יפרחתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 33 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 10/04/2022 | ט' ניסן התשפ"ב
 • מהו שיעור אכילת מצה ומרור בליל הסדר?

  מאת הרב שחר בוצחקתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 39 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 10/04/2022 | ט' ניסן התשפ"ב
 • מהי מצה שמורה?

  מאת הרב נדב שניאורתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 53 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 10/04/2022 | ט' ניסן התשפ"ב
 • טבילה מטהרת ביציאה מהמקווה

  מאת הרב שאול אלתרתקציר: שיעור בדברי הכסף משנה שטבילה מטהרת ביציאה מהמקווה עם דברי התעוררות בעקבות הסתלקותו של מרן שר התורה זצוק"ל ודברי חיזוק ללימוד התורה בימי בין הזמנים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 42 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 10/04/2022 | ט' ניסן התשפ"ב
 • פסח מצה ומרור

  מאת הרב חיים דרוקמןתקציר: מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 7 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 10/04/2022 | ט' ניסן התשפ"ב
 • אשרי מי שגדל בתורה

  מאת הרה"ג יעקב אריאלתקציר: מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 4 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 10/04/2022 | ט' ניסן התשפ"ב
 • יציאת מצרים – תחילתה של מהפכה עולמית

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: יציאת מצרים ומתן תורה, היא קריאת תיגר על כל העמים שדיכאו עמים אחרים. לכן אומרת הגמרא כי הר סיני נקרא בשם זה כי באותה שעה של מתן תורה ירדה שנאה לאומות העולם למרות שהתורה היא "חיי עולם" ובזכותה העולם קיים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 61 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 08/04/2022 | ז' ניסן התשפ"ב
 • שבת הגדול- מהי הדרך מאליה לאליהו?

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 5 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 08/04/2022 | ז' ניסן התשפ"ב
 • שיר השירים ייחודה והנלמד ממנה

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: מדוע שיר השירים קודש קודשים, ולדמותו של רבי עקיבא, וההלכות הנלמדות משיר השירים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 16 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 08/04/2022 | ז' ניסן התשפ"ב
 • האסון שבמחלוקת

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 8 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 07/04/2022 | ו' ניסן התשפ"ב
 • ברכה על ספק מצווה

  מאת הרב גבריאל סרףתקציר: מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". מחלוקת הראשונים על ספק מצווה, ביאור צדדי הספק על פי ההבנה האם ספק דאורייתא לחומרא מדרבנן או דאורייתא.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 46 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 07/04/2022 | ו' ניסן התשפ"ב
 • כיצד מברכין?

  מאת הרה"ג יעקב אריאלתקציר: מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". מדוע מברכים ברכה ראשונה, נסיון הגמ' לימוד מדין תבואה וחימוד מחלה על פי המהרל. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 48 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 07/04/2022 | ו' ניסן התשפ"ב
 • הנהגותיו של הרצי"ה

  מאת הרב מרדכי גרינברגתקציר: מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". יחס הרציה לתלמידים שארגנו תפילה בזמן שיעור, יחס רבינו למשפט עברי, הקפדת הרב צבי יהודה על המידות של התלמידים. לימוד מהרציה על תוכחה. ההבחנה בין טמא לשאינו טהור, היחס לסעודת מצווה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 47 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 07/04/2022 | ו' ניסן התשפ"ב
 • יסודות משנתו העיונית של הרצי"ה

  מאת הרב יצחק שילתתקציר: מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". שלושת העקרונות: המציאות מורכבת ממדגות, קדושה זה מציאות, מדרגות בקדושה. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 43 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 07/04/2022 | ו' ניסן התשפ"ב
 • זמני קריאת שמע

  מאת הרב נעם סמטתקציר: מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 43 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 06/04/2022 | ה' ניסן התשפ"ב
 • ברכת הלל - הלכה למעשה

  מאת הרב דוד פנדלתקציר: מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". מקור הברכות להלל והמצבים בהם קוראים את ההלל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 39 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 06/04/2022 | ה' ניסן התשפ"ב
 • להודות ולהלל- מבנה תפילת ההלל

  מאת הרב משה ליכטמןתקציר: מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 43 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 06/04/2022 | ה' ניסן התשפ"ב
 • ההתחדשות שבתפילה

  מאת הרב גדעון בנימיןתקציר: מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 43 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 06/04/2022 | ה' ניסן התשפ"ב
 • אורות הקודש - השיטה, הלידה והמהלך

  מאת הרב אוריאל עיטםתקציר: מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 42 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 05/04/2022 | ד' ניסן התשפ"ב
 • שיטת הפסיקה "פניני הלכה" ברכות

  מאת הרב אליעזר מלמדתקציר: מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 51 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 05/04/2022 | ד' ניסן התשפ"ב
 • מקור הברכה- מקורות הברכה שלפניה

  מאת הרב חיים וולפסוןתקציר: מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 46 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 05/04/2022 | ד' ניסן התשפ"ב
 • עיון במשנתו של הרב חרל"פ

  מאת הרב עידו יעקוביתקציר: מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 39 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 05/04/2022 | ד' ניסן התשפ"ב
 • ליל הסדר בהלכה ובאגדה

  מאת הרב ברוך וידרתקציר: מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 46 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 05/04/2022 | ד' ניסן התשפ"ב
 • כלל ישראל התורה והארץ

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: התורה היא הדרכה לאדם ולאומה, גם הסיפורים שבה. הקשר של עמ"י לתורה חייב לכלול את הארץ. כל אחד מעם ישראל הוא צלם אלוקים, אבל רק כשכולנו יחד אנחנו יוצרים את ההופעה הכוללת של ישראל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 45 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 04/04/2022 | ג' ניסן התשפ"ב